PODZIEL SIĘ

Tweet

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu "Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji"

Pożyczka może być udzielona na:
– uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek;
– wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod warunkiem, że prowadzi sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi.
Budżet funduszu:
Budżet funduszu na udzielanie pożyczek mikro oraz małym przedsiębiorstwom wynosi: 41 625 000,00 PLN.
Minimalna i maksymalna kwota udzielenia pożyczki:
Kwota udzielonej pożyczki nie może być niższa niż 200 000 PLN oraz wyższa niż 2 000 000 PLN na jeden projekt.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie udzielenie pożyczki:
Pożyczka na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia może być udzielona mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, będącemu spółką kapitałową, z wyłączeniem spółek kapitałowych w organizacji, prowadzącemu działalność gospodarczą i mającemu siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który spełni łącznie następujące warunki:

 - przedstawi umowę inwestycyjną zawartą z co najmniej jednym aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital, na mocy której anioł biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital zobowiązał się do dokonania inwestycji kapitałowej w tego mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę i jej utrzymania do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami;
– złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, w rozumieniu art. 6c ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pomiędzy mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą a aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital;
– przedstawi biznesplan przedsiębiorstwa oparty na wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej lub marketingowej, który wykaże rentowność przedsięwzięcia;
– w przypadku realizacji inwestycji:
a) zobowiąże się do utrzymania trwałości inwestycji objętej pożyczką w województwie, w którym została zrealizowana, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia jej realizacji, przy czym wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości inwestycji,
b) zapewnieni wkład własny w finansowanie inwestycji w wysokości co najmniej 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, który pochodzi ze środków własnych mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy albo finansowania zewnętrznego bez udziału środków publicznych.
Więcej informacji na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

źródło: www.kleszczow.pl

TagiRegionKleszczów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here