PODZIEL SIĘ

Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania poprzedziła debata nad Raportem o Stanie Miasta za 2022 rok, który przedstawiła prezydent Mariola Czechowska. Dokument zawiera kompleksowe informacje na temat Bełchatowa, m.in. demograficzne, ekonomiczne i gospodarcze. Znaleźć w nim można również dane dotyczące inwestycji, jakie w minionym roku prowadzone były w mieście, oświaty czy działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W raporcie znalazły się także dane na temat finansów miasta oraz Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa. Opracowanie obejmuje również szczegółowe sprawozdania z podejmowanych przez miasto działań na rzecz ochrony środowiska oraz działalności miejskich placówek kulturalnych i sportowych.

Po dyskusji radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia prezydent Czechowskiej wotum zaufania. Za wyrażeniem pozytywnej opinii prezydent Bełchatowa głosowało 18 radnych, przeciw było dwóch.

Przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu było podstawą udzielenia prezydentowi Bełchatowa absolutorium. Absolutorium oznacza bowiem stwierdzenie prawidłowości działania finansowego w określonym przedziale czasowym. Do przyjęcia uchwały absolutoryjnej wymagana jest bezwzględna większość, co w przypadku bełchatowskiej Rady Miejskiej oznacza 12 głosów. Absolutorium prezydent Marioli Czechowskiej udzielone zostało jednogłośnie.

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok.

Dochody ogółem wyniosły 300 mln 526 tys. 887 zł, co stanowi 100,2 proc. planu rocznego. Wydatki ogółem wykonano zaś w wysokości 299 mln 950 tys. 684 zł, co z kolei stanowi 97,9 proc. planu rocznego. Łączny poziom zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczki wyniósł natomiast 40 mln 893 tys. 304 zł. Ostatecznie rok 2022 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości ponad 675 tys. zł. W dokumentach znalazły się również informacje dotyczące pozyskiwanych przez prezydent Czechowską środków zewnętrznych. Dzięki aktywnie podejmowanym działaniom miasto zawarło umowy na dofinansowanie różnych projektów, w tym m.in. inwestycji drogowych, na łączną kwotę 3 mln 542 tys. 168 zł. Obydwa sprawozdania pozytywnie zaopiniowała sprawująca nadzór nad działalnością samorządów w zakresie finansów RIO, czyli Regionalna Izba Obrachunkowa.

Źródło: UM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here