PODZIEL SIĘ

Tweet © 2013 Telewizja Kablowa Bełchatów / www.ebelchatow.pl

Bycie rodziną zastępczą jest niewątpliwie wielkim wyzwaniem. Ale jak podkreśla Ewelina Sobikowska, rodzina zastępcza, miłość dziecka wynagradza nawet największy wysiłek. Władze powiatu oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zapraszają rodziny chcące zostać rodziną zastępczą na szkolenie z tego zakresu.

KOGO SZUKA POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Szukamy ludzi, którzy chcą dzielić się swoją dobrocią, radością i miłością. Ludzi, którzy chcą i mogą tworzyć rodziny zastępcze.
Wymagania formalne zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149):
Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, z zastrzeżeniem.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
1.dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2.nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3.wypełniają obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4.nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5.są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
6.przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7.zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej kieruje kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka na szkolenie, po przeprowadzeniu oceny pod względem spełniania warunków. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Formy rodzinnej pieczy zastępczej:
1.Rodzina zastępcza:
spokrewniona – utworzona przez małżonków lub osobę nie pozostającą w związku małżeńskim będących wstępnymi (dziadkami, pradziadkami) lub rodzeństwem dziecka (art. 41 ust. 2 ustawy)
niezawodowa – utworzona przez małżonków lub osobę nie pozostającą w związku małżeńskim niebędących wstępnymi lub rodzeństwem dziecka (art. 41 ust. 3 ustawy)
zawodowa (niespokrewniona):
zwykła – umieszcza się w niej w tym samym czasie nie mniej niż 3 dzieci, i nie więcej niż 6 dzieci. W przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa dzieci w wielodzietnej rodzinie zastępczej może się zwiększyć.
specjalistyczna – w tej rodzinie umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji. W tej rodzinie może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci.
pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – umieszcza się tu dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka.
2.Rodzinne domy dziecka szczególnie potrzebne są do zapewnienia pieczy licznemu rodzeństwu. Umieszcza się w nim nie więcej niż 8 dzieci.

RODZINA ZASTĘPCZA:
Zapewnia opiekę nad dzieckiem, które tymczasowo lub trwale pozbawione jest opieki (pieczy) rodziców biologicznych
Współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem oraz innymi instytucjami.
Na każde dziecko otrzymuje określone środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka
Podstawowe zadanie – pomaganie dziecku.
Zobowiązana jest do podtrzymywania kontaktów dziecka z jego rodziną (z rodzicami, dziadkami, wujostwem itp.), kontakty z rodziną biologiczną powinny być dla dziecka bezpieczne.
Sprawuje opiekę czasowo, jeżeli sytuacja życiowa rodziny naturalnej ulegnie trwałej poprawie, sąd może orzec powrót dziecka do własnej rodziny. Osoby będące rodzina zastępczą zawodową otrzymują wynagrodzenie za opiekę sprawowaną nad dziećmi.

Szkolenia

Kandydaci na rodziny zastępcze uczestniczą w szkoleniu i uzyskują zaświadczenie kwalifikacyjne. Rodziny zastępcze uczestniczą w szkoleniu. Szkolenie spokrewnionych rodzin zastępczych prowadzi się według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny. Szkolenie niezawodowych oraz zawodowych rodzin zastępczych prowadzone jest według programów szkolenia zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, zakres programu szkolenia dla uwzględnia specyfikę zadań opieki i wychowania stojących przed tymi rodzinami. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie prowadzi szkolenia programem PRIDE – Rodzinna opieka zastępcza.

W Powiecie Bełchatowskim funkcjonuje:

– 96 rodzin zastępczych w których przebywa 149 dzieci:
52 rodziny spokrewnione
35 rodzin niezawodowych
9 rodzin zawodowych (w tym 5 pogotowi rodzinnych)
– 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze w których przebywa 63 dzieci.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

TKB – Poszukują rodzin zastępczych – 01.10.2013

TagiAktualnościBełchatówrodziny zastępczeszkolenie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here